Thornshield's Crookshanks Plushie
Caption:

Bahaha, loving it! Thanks guys! <3
From Jo, Ian and Em - bday 2016